Liposuction

Patient 1

Liposuction of “buffalo hump”

Patient 2

Liposuction of hips

Patient 3

Post submental liposuction